DNA ordlista

DNA ordlista "dna sträng"

DNA ordlista med förklaring av de mest vanliga orden i DNA släktforskning. Till vänster det engelska ordet som det sorterats efter och till höger det svenska ordet.

Aboriginal – “Ursprunglig”

Aboriginal hänför sig till en grupp av människor infödda till ett geografiskt område. Dessa är de ursprungliga invånarna i en region.

Adenine – “Adenin”

Adenin är en av de fyra baserna som utgör vår DNA. Den är förkortad adenin “A.”
De andra baserna är tymin (T), guanin (G) och cytosin (C). Adenin alltid par med tymin.

Administrator – “Administratör”

En administratör är en person som är ansvarig. De grupparbeten på Family Tree DNA drivs av obetalda frivilliga administratörer.

Admixture – “Inblandning”

Inblandning avser anor från mer än en nyligen befolkningsgrupp. Många människor i dag har anor från mer än en population och / eller plats.

Allele – “Allel

En allel är en genetisk variant vid en specifik punkt, locus, enligt vår genetiska koden.

American Indian – “Amerikansk Indian”

Amerikansk Indian är populär term för indianer. Dessa är ättlingar till de tidiga nybyggarna i Nord- och Sydamerika.

Amplification – “Förstärkning”

Se: DNA Förstärkning

Ancestor – “Förfader”

En förfader är någon från vem du härstammar från. Till exempel, dina morföräldrar är dina förfäder.

Ancestral Haplotype – “Förfäders haplotyp”

I genetisk släktforskning, är det släkt- haplotyp uppsättningen av markörvärden för din förfader.

Ancestral Signature – “förfäders signatur”

Förfädernas signatur är den äldsta kända eller misstänkta haplotyp för en härstamning.

Se även: modal haplotyp

Ancestral State – “förfäders tillstånd”

Den fäderneärvda tillstånd av en allel är den antagna utgångstillstånd (värde) av allelen och är ofta representerad av sekvensen referens.

Se även: Härledd tillstånd

Anthrogenealogy – “Antropologisk släktforskning”

Antropologisk släktforskning är studiet av människans ursprung, senaste och fjärran, med hjälp av både DNA-test och släktforskning

Anthropology – “Antropologi”

Antropologi är studiet av mänskliga ursprung och kultur.

Ashkenazi – “Ashkenazi”

Ashkenazi är den gren av den judiska befolkningen som bosatte sig i Tyskland och sedan Östeuropa under den judiska diasporan.

Atlantic Modal Haplotype (AMH) – “Atlantiska modalt haplotyp (AMH)”

Se: Västra Atlantiska modalt haplotyp (WAMH)

Autosomal DNA (atDNA) – “Autosomal DNA (atDNA)”

Autosomal DNA är DNA från en av våra kromosomer som finns i cellkärnan. Det utesluter i allmänhet könskromosomerna. Människor har 22 par autosomalt kromosomer och ett par av könskromosomer.

Källa: “autosom”. Oxford ordböcker. April 2010. Oxford ordböcker. April 2010. Oxford University Press. 9 februari 2013 (http://oxforddictionaries.com/definition/english/autosome?q=autosome)

Back Mutation – “Tillbaka mutation”

En bak mutation är när en markör värdeförändringar tillbaka till sitt ursprungliga värde.

Base – “Bas”

En bas är en enhet eller byggsten i DNA. adenin (A), cytosin (C), guanin, (G) och tymin (T) är de fyra primära baser i DNA. Ordningen av baser är sekvensen av DNA.

Base Pair – “baspar”

I genetik, nukleotider kallas baser. Ett baspar (bp) är två komplementära nukleotider på motsatta strängar av DNA. Baspar mäts med metriska enheter.
◾1 baspar = 1 baspar (bp)
◾1,000 baspar = 1 kilo-bas (kb)
◾1,000,000 baspar = 1 mega bas (Mb)

Biogeographical Analysis – “Biogeografiskt Analys”

Biogeografiska analys studiet av hur en organism varierar genetiskt med avseende på dess geografiska läge.

I genetisk släktforskning, vi är alla en del av den mänskliga rasen. För oss, hänvisar biogeografiskt analys analysera skillnader som har utvecklats mellan befolkningsgrupper. Det är små förändringar som har hänt eftersom våra gemensamma förfäder migrerade från Afrika.

Buccal Cell – “buckal cell”

En buckal cell är en typ av celler som finns i kinden vävnad inne i munnen.

Cambridge Reference Sequence (CRS) – “Cambridge referenssekvens (CRS)

Cambridge referenssekvens (CRS) är mitokondrie-DNA-sekvensen först sekvens 1981. Den användes som en bas för jämförelse med mtDNA testresultat tills den ersattes med det rekonstruerade Sapiens referenssekvensen (RSR).

Se också:
Reviderade Cambridge referenssekvens (rCRS)

Catalyst – “Katalysator”

En katalysator är ett ämne som startar eller påskyndar en kemisk reaktion utan att påverkas av denna reaktion.

centiMorgan (cM) – “centiMorgan (cM)”

En centiMorgan (cm) är ett mått på hur sannolikt en DNA-segment är att rekombinera från en generation till nästa. En enda centiMorgan anses motsvara en 1% (1/100) chans att ett segment av DNA delning eller rekombinera inom en generation.

För människor, en miljon baspar (bp) i genomsnitt ca en centiMorgan. Emellertid är graden av rekombination mycket varierande.

Centromere – “Centromer”

En centromer är en av delarna i varje kromosom. Det är en tät område som förenar de båda kromatiderna (armar) av varje kromosom.

Chromatid – “Kromatid”

En kromatid är en av två delar av en kromosom.

Chromosome – “Kromosom”

En kromosom är en struktur som finns i kärnan hos en cell som innehåller genetiskt material. Människor har 23 par kromosomer: 22 par autosomer och ett par av könskromosomer.

Clade – “Klad”

En klad är en grupp av besläktade individer.

Coding Region – “Kodande region”

En kodande regionen är DNA som innehåller gener. I genetisk släktforskning, detta oftast hänvisar till den del av den mitokondriella genomet mtDNA som innehåller gener.

Cohanim Modal Haplotype (CMH) – “Cohanim modala haplotyp (CMH)”

Den Cohanim modala haplotyp (CMH) är Y-kromosomen (fader) profil oftast hos män med en muntlig tradition av Cohen anor. Det är en Y-kromosom DNA STR (Short Tandem Repeat) haplotyp.

Cohen – “Kohen”

Kohen är det hebreiska ordet för präst, som hänvisar till en direkt manlig ättling till Aron, bror Moses. Plural är Cohanim.

Combined DNA Index System (CODIS) – “Codis (CODIS)”

Den CODIS systemet använder markör platser i autosomalt DNA. I USA, FBI har en CODIS testresultat databas för att identifiera människor och lösa brott.

Complementary Sequences – “Komplementära sekvenser”

Komplementära sekvenser motsatta DNA-strängar. De binda samman för att bilda dubbelspiral. Baserna kompletterar alltid varandra. Adenin och tymin par tillsammans. Cytosin och guanin par tillsammans.

Convergence – “Konvergens”

Konvergens är en process av två genetiskt avlägsna haplotyper förändras över tiden för att likna varandra.

Cytosine – “Cytosin”

Cytosin är “C” av de fyra baserna som utgör DNA. Cytosin alltid parvis med guanin.
De andra baserna är adenin (A), guanin (G), och tymin (T).

Deletion – “Radering”

En radering är när en eller flera av bokstäverna (nukleotider) av din genetiska kod raderas.

Deoxyribonucleic Acid (DNA) – “Deoxiribonukleinsyra (DNA)”

DNA, deoxiribonukleinsyra, är den genetiska koden som gör var och en av oss en unik individ. Människor ärver ungefär hälften av deras genetiska kod från vardera av sina föräldrar. Vår genetiska kod inne håller sedan historien om vårt arv som har förts vidare genom generationerna.

Derived State – “härledd tillstånd”

Den härledda tillstånd av en allel är den ändrade (muterad) tillståndet för den allel som skiljer sig från det ursprungliga släkt tillståndet.

Se även: Ancestral State

Descendant – “Ättling”

En ättling är någon som härstammar från en viss förfader. Till exempel, dina barn och barnbarn är din ättlingar.

Diaspora – “Diaspora”

En diaspora är permanent förskjutning av en population från en plats till en annan plats eller platser.

DNA Amplification – “DNA förstärkning”

DNA-förstärkning är produktionen av många DNA-kopior från en eller ett fåtal kopior eller fragment.

DNA Replication – “DNA Replikering”

DNA-replikering är den process genom vilken DNA spiralen gör en kopia av sig själv. Den använder den gamla DNA som en mall för syntes av nya DNA-strängar. Hos människor, inträffar replikering i cellkärnan.

DNA Segment – “DNA-segment”

Ett DNA-segment är varje kontinuerlig längd av DNA. Det beskrivs av den plats där det börjar och den plats där den slutar.

DNA Sequencing – “DNA-sekvensering”

DNA-sekvensering är en process för att bestämma den exakta ordningen på nukleotidbaserna i ett segment av DNA.

Double Helix – “Dubble Helix”

En dubbelspiral är vridna form DNA bildas när dess två delar hålla ihop. Det ser ut som en vridning eller roterande stege.

Endogamous – “Endogam”

En endogam befolkning är en där medlemmarna oftast bara gifta sig inom den befolkningsgrupp. Grunderna för endogami kan vara geografi, etnisk identitet, social klass eller religion. Långa perioder av blandäktenskap har lämnat många endogama populationer med lägre än genomsnittet nivåer av genetisk mångfald. Exempel på historiskt endogama populationer är Amish, den baskiska och de olika underpopulationer av den judiska diasporan.

Enzyme – “Enzym”

Enzym ett protein som underlättar en specifik kemisk reaktion genom att arbeta som en katalysator.

Exact Match – “Exakt matchning”

En exakt matchning är när två personer har exakt samma resultat för alla markörer eller regioner som jämförs.

Exogamy – “Exogen äktenskap”

Exogen äktenskap är utanför en kulturell eller befolkningsgrupp.

Factoid – “Factoid”

En factoid är en obekräftad upplysning. I genetisk släktforskning, hänvisat till genetiska fynd som är över rapporterade i populärkulturen. Dessa factoids kan ha någon giltighet.

Family Tree DNA Time Predictor (FTDNATiP™) – “Family Tree DNA Tids Uppskattare (FTDNATiP ™)

Family Tree DNA Tids Uppskattare (FTDNATiP ™) är ett program som används för att beräkna uppskattningar av den tid det senaste gemensamma förfadern (TMRCA) för fader linjer. Det är världens första räknare som innehåller mutationshastigheter som är specifika för varje markör. Detta ökar kraften och precisionen i beräkningarna.

Gene – “Gen”

En gen är en region av DNA som kodar för ett protein eller en del av ett protein.

Genealogical Time Frame – “Genealogiska Tidsplan”

Genealogiska tidsram är det senaste ett till femton generationer. Senaste genealogiska tider är det sista en till fem generationer.

Genealogical Data Communication (GEDCOM) – “Genealogiska Datakommunikation (GEDCOM)”

En Genealogiska Datakommunikation (GEDCOM fil) är ett speciellt filformat som utvecklats för att ge en standard för kodning genealogiska data. Det är inte används av de flesta släktträd programpaket men de flesta kan importera och exportera till GEDCOM-format. På grund av detta, är det idag används av många släktforskare att utbyta pedigree datafiler.

Se också:
Hur Ladda upp din GEDCOM

Genealogy – “Genealogi”

Genealogi eller släktforskning är studiet av familjens historia.

Generation – “Generation”

En generation är antalet år mellan födelsen av föräldrarna och födelsen av deras barn. Olika studier använder olika antal år per generation. På Family Tree DNA använder vi 25 år. Men för tid till de mest gemensam förfader (TMCA) beräkningar, är det antal generationer som är viktigt.

Genetic Cousins – “Genetisk kusin”

En genetisk kusin är någon som uppfyller kriterierna för att vara en genetisk match i genetisk genealogiska testning som kan eller inte kan vara en känd kusin.

Genetic Distance – “Genetisk distans”

Det finns två betydelser för genetisk Avstånd:

  1. Genetic Distans är antalet skillnader, eller mutationer, mellan två
    uppsättningar av resultat. En genetisk avstånd noll innebär att det inte finns några skillnader i Resultaten jämförs mot varandra, det vill säga en exakt matchning. Detta är den mening som avses vid jämförelse Y-kromosom-DNA eller mitokondrie-DNA.
  2. I autosomala DNA-jämförelser, kan genetiska avståndet hänvisa till storleken på en DNA-segmentet. Det genetiska avståndet är då längden av segmentet i centiMorgan.
Genetic Drift – “Genetisk drift”

Genetisk drift är när en delmängd av en befolkning flyttar till en annan plats och blir genetiskt mindre som majoritetsbefolkningen. Detta sker under många generationer.

Genetic Genealogy – “Genetisk Släktforskning”

Genetisk släktforskning är användningen av ditt DNA för att lösa släkt pussel.

Genetics – “Genetik”

Genetik är studiet av gener och ärftlighet; studiet av DNA.

Genome – “Genom”

Ett genom är hela komplementet av en organisms genetiska material. Detta kan hänvisa till DNA från en gamet, organeller (mitokondrier och kloroplaster), organism eller art.

Det humana nukleära genomet är sammansatt av 46 kromosomer (23 par). De innehåller totalt 3 miljarder baspar.

Det humana mitokondriegenomet är sammansatt av en enda cirkulär DNA-sekvens som innehåller 16569 baspar.

Genotype – “Genotyp”

Genotyp är en genetiska makeup av en enskild organism.

Glacial Maximum – “Glaciala Maximum”

Glaciala Maximum är den vetenskapliga termen för toppen av en istid.

Group Administrator Page (GAP) – “Grupp administratör sida (GAP)”

Grupp administratör sida (GAP) är användargränssnittet som Family Tree DNAs projektadministratörer använder för att hantera grupprojekt. Termen GAP är också ofta används för projektadministratörer.

Guanine – “Guanin”

Guanin är “G” av de fyra baserna som utgör DNA. Guanin alltid par med cytosin.

De andra baserna är adenin (A), cytosin (C), och tymin (T).

Half-Identical Region (HIR) – “Halv Identiska Region (HIR)”

En halv identisk region (HIR) är när två personer delar ett DNA-segment att hälften matcher. Halv identisk region kan vara antingen identisk med härkomst (IBD) eller identiska med tillstånd (IBS).

Notera: Detta är en vardagsuttryck.

Haplogroup – “Haplogrupp”

En haplogrupp är en viktig gren på antingen moderns eller faderns träd för mänskligheten. Haplogrupps är förknippade med tidiga mänskliga migreringar. Idag dessa kan förknippas med ett geografiskt område eller regioner.

Obs: Även om moderns och faderns haplogrupps kan ha liknande namngivning system, deras definitioner är olika.

Haplotype – “Haplotyp”

En haplotyp är en uppsättning värden för en uppsättning av DNA-värden. Till exempel, är resultatet av Y-DNA12 test för en person som deras haplotyp.

Två personer som matchar exakt på alla markörer har samma haplotyp.

Heredity – “Ärftlighet (Arv)”

Ärftlighet (Arv) är överföring av genetiskt material från föräldrar till avkomma.

Heterozygous – “Heterozygot”

Heterozygot betyder att de två genetiska kodvärden (alleler) vid en punkt i den genetiska koden är olika.

Allele Heterozygous Value
A -A
C -C
G -G
T -T
A AG
C CT
Homozygous – “Homozygot”

Homozygot betyder att de två genetiska kodvärden (alleler) vid en punkt i den genetiska koden är identiska.

Allele Homozygous Value
A AA
C CC
G GG
T TT
Human Genome Organization (HUGO) – “Human Genome Organisation (HUGO)”

Human Genome Organisation (HUGO) är den vetenskapliga enhet som bland annat forskare lägga fram nya kort tandemupprepning (STR) markörer för nummertilldelning.

Hypervariable Region (HVR) – “Hypervariabla regionen (HVR)

En hypervariabla regionen (HVR) är en del av den mitokondriella genomet. Det finns två humana hypervariabla regioner: HVR1 och HVR2. De innehåller inte gener. Därför har de en snabbare förändring (mutation) hastighet än den kodande delen av den mitokondriella genomet.

Identical by Descent (IBD) – “Identiska genom härkomst (IBD)”

IBD står för identiska genom härkomst. Detta innebär DNA matchar eftersom det kommer från en gemensam förfader. IBD kan hänvisa till en enda mutation eller till ett segment av DNA. Om en mutation eller DNA-segment är IBD bland en grupp av människor, kommer det från en gemensam förfader.

Family Finder relation prognoser kräver ett minimum antal resultat i en rad för att vara identiska i syfte att identifiera att segmentet är sannolikt att vara IBD.

Identical by State (IBS) – “Identiskt via status (IBS)

IBS står för identiska via status, vilket innebär att DNA matcher av en slump. När två personer delar ett stort antal enskilda resultat utan att vara relaterade, dessa resultat är IBS.

Inbreed – “Inbreed”

I genetik, hänvisar Inbreed till någon vars föräldrar är släktingar. Den hänvisar oftast till fall där förhållandet är inom fem generationer.

Indel – “Indel”

En Indel är en typ av mutation där genetiska koden är förlorad eller tillkommit. Dessa är insättningar och bort tagningar.

Insertion – “Införande”

Ett insättnings är när en eller flera av bokstäverna (nukleotider) av den genetiska koden tillsätts.

Israelite – “Israelit”

En ättling av de hebreiska stammarna.

Junk DNA – “Skräp-DNA”

Skräp-DNA är en populär term för DNA som inte innehåller gener. Detta är icke-kodande DNA. Det mesta av genomet består av icke-kodande DNA. Eftersom det inte är kodat för någon specifik funktion, var det länge tänkt att vara “skräp”. Emellertid har forskare funnit att förutom innehåller markörer som är till hjälp för genetisk släktforskning, delar av dessa icke-kodande regioner har reglerings- och andra funktioner.

Levite – “Levit”

En ättling till den hebreiska Levi stam. Det finns strikta historiska riktlinjer för vem som anses vara en levit.

Lineage – “Härstamning”

En härstamning är alla ättlingar till en specifik förfader.

Locus – “Ställe”

Ett locus är en specifik plats i din genetiska koden. I en genetisk karta över vårt DNA, berättar locus oss var att hitta någon bas. Varje lokus heter sekventiellt så att 15 locus 26.039.212 på kromosom kommer efter locus 26039211. plural av locus är loci.

Longest Block – “Längsta Block”

Den längsta Block i autosomalt Family Finder testet hänvisar till den längsta sammanhängande segment av autosomalt DNA som delas mellan två personer.

Marker – “Markör”

En markör är en fysisk plats (locus) på kromosomen. Termen används ofta i vardagligt tal i genetisk släktforskning att hänvisa till en kort tandemupprepning (STR). Till exempel, “The Y-DNA67 test är en panel av 67 markörer.”

Matrilineal Descent – “Matrilinjär härstamning”

Matrilinjär härstamning är alltså en persons släktförhållande till sin mor, mormor, mormors mor, mormors mormor o.s.v. Annorlunda uttryckt, med personerna i omvänd ordning, är det ett släktförhållande mellan en kvinnlig släkting och dennas ättling där alla mellanliggade generationer är kvinnor. Den enda som kan vara man i detta släktskap är den yngsta personen. För flera av synonymerna nedan gäller dock att även den yngsta personen ska vara kvinna.

Meiosis – “Meios”

Scenen i fortplantningsprocessen där spermier och äggceller bildas. Under meios de autosomala kromosomerna rekombinerar och mutationer kan förekomma.

Micro-Allele – “Micro-allel”

En mikro-allelen är när en del av en upprepning för en kort tandemupprepning (STR) går förlorad.

Microarray Chip – “mikromatrisskivan”

En microarray eller SNP-chip är en hög täthet DNA-test som är i stånd att testa många tusen single nucleotide polymorphisms (SNPs) på en gång. Microarray chip kan fånga en stor del av mångfalden i någons genetiska kod genom provtagning kända polymorfa loci.

Mitochondria – “Mitokondrier”

Mitokondrier är specialiserade subenheter (organell) inom celler. Hos människa, mitokondrierna är ansvarig för cellandning och för att producera energi. De utvecklas i sitt nuvarande tillstånd från separata organismer som bildar ett ömsesidigt fördelaktigt (symbiotiskt) relation med den större cellen. Eftersom de var en gång oberoende, har de sin egen mitokondrie-DNA (mtDNA) genomet. Detta genom överförs från människa mor till barn.

Mitochondrial DNA (mtDNA) – “Mitokondrie-DNA (mtDNA)”

Mitokondrie-DNA det genetiska materialet som finns i mitokondrier. Det är vidare från honor till både söner och döttrar, men söner inte passera ner sin mors mtDNA till sina barn.

Mizrahi – “Mizrahi”

Mizrahi är den gren av den judiska befolkningen som bosatte sig i Mellanöstern, Nordafrika, länderna i Kaukasus. Detta kan inkludera Sefarder som flyttar till dessa platser.

Modal Haplotype – “Modal haplotyp”

Det vanligaste resultatet för varje testad i en grupp av resultaten markör.

Se även: Ancestral Signatur

Most Distant Known Ancestor (MDKA) – “Mest avlägsna kända anan (MDKA)”

Din mest avlägsna kända förfader (MDKA) är längst personen som du har dokumenterat på en specifik genealogiska linje. I genetisk släktforskning, vanligtvis hänvisat till någon på en direkt moderslinjen (mamman, hennes mor, hennes mormor, etc.) eller på en direkt faderslinje (fadern, hans far, hans farfar, etc.).

Most Recent Common Ancestor (MRCA) – “Senaste gemensamma förfadern (MRCA)”

I genetisk släktforskning den senaste gemensamma förfadern (MRCA) är förfadern delade senast mellan två individer.

Mutation – “Mutation”

Mutation är en ärftlig förändring som sker i arvsmassan. Det kan leda till ett annat antal upprepningar av en viss sekvens eller en förändring i en av baserna i en sekvens.

Mutation Rate – “Mutationshastighet”

Hur ofta slumpmässiga mutationer uppstår.

myFTDNA – “myFTDNA”

myFTDNA är användargränssnittet som Family Tree DNA kunder använda för att visa deras testresultat och tändstickor.

No Call – “inga samtal”

En No Call inträffar när en viss single nucleotide polymorphism (SNP) som analyseras har tillräckligt med data för att tryggt ges en genotyp värde.

Non-Coding DNA – “Icke-kodande DNA”

Icke-kodande DNA är DNA som inte innehåller gener. Den kan ha andra funktioner.

Non-Recombining Y (NRY) – “Icke-rekombination Y (NRY)”

Den icke-rekombination Y (NRY) är den del av Y-kromosomen som inte rekombinerar med X-kromosomen.

Novel Variant – “Ny Variant”

För Family Tree DNA, är en ny variant en skillnad på en persons Big Y-test från referenssekvensen som inte har sett förut. Nya varianter kan eller inte kan vara unik för en individ och kommer att listas separat från de kända SNP på Big Y tills tillräcklig information finns tillgänglig för namn och lägga till positionen för SNP till listan Kända SNP.

Nuclear DNA – “Nukleärt DNA”

Kärn-DNA är den genetiska koden som finns inne i cellens kärna. Våra autosomalt och könskromosomer är kärn-DNA.

Nucleic Acids – “Nukleinsyror”

Nukleinsyror är de grundläggande komponenterna i vår genetiska kod. DNA består av fyra typer av nukleinsyror: adenin (A), cytosin (C), guanin (G), och tymin (T).

Nucleotide – “Nukleoid”

Nukleoider är strukturella komponenter i vår genetiska kod. Varje nukleoid är sammansatt av en bas plus en sockermolekyl och en fosfatmolekyl. Baserna är adenin, tymin, guanin och cytosin, normalt representeras som A, T, G och C, respektive.

Nucleus – “Nucleus”

Den membranbundna organeller innehållande kromosomerna.

Null – “Null”

Ett nollvärde är när det har varit en mutation som förhindrar en läsning för en Y-kromosom Short Tandem Repeat (STR) ifrån erhållas. Det kan vara en faktisk borttagning av hela STR. Det kan också orsakas av en förändring i DNA-värden sådana att primern inte fungerar.

Organelle – “Organell”

En organell är en del av en cell som utför en specialiserad funktion. Exempel är kärnan och mitokondrier.

Outbreed – “Outbreed”

Outbreed är när en individs föräldrars gemensamma anor var mer än tio generationer bakåt i tiden.

P Arm – “P Arm”

P Arm är den kortare av de två sidorna (kort arm) på en kromosom.

Palindrome – “Palindrom”

En palindrom är något som läser på samma sätt i båda riktningarna. I genetisk släktforskning, är det delar av DNA som läser på samma sätt. Det är mest betydande för Y-kromosom-DNA, eftersom palindrom kan kopieras över varandra.

Parallel Mutation – “Parallellt Mutation”

En parallell mutation är när samma genetiska förändringen sker i helt orelaterade linjer.

Parallel Mutation – “Parallellt mutation”

En parallell mutation är när samma genetiska förändringen sker i helt orelaterade linjer.

Patrilineal Descent – “Agnatisk härstamning”

Agnatisk härstamning är alltså en persons släktförhållande till sin far, farfar, farfars far, farfars farfar o.s.v. Annorlunda uttryckt, med personerna i omvänd ordning, är det ett släktförhållande mellan en manlig släkting och dennes ättling där alla mellanliggade generationer är män. Den enda som kan vara kvinna i detta släktskap är den yngsta personen. För flera av synonymerna nedan gäller dock att även den yngsta personen ska vara man.

Pherogram – “Pherogram”

För STRer, visas en kurva vilken längden av ett fragment av DNA. Detta tillåter dess allel värde som skall mätas.

Phylogenetics – “Fylogeni”

Fylogeni är studiet av hur genetiken kan användas för att visa hur människor är relaterade.

Phylogenetic tree – “Fylogenetiskt träd”

En fylogenetiskt träd är rekonstruktionen genom genetik en härstamning.

Se även: Y-kromosom Consortium (YCC) Träd

Polymerase – “Polymeras”

Det polymera enzym som startar processen att göra nukleinsyror eller montering RNA eller DNA.

Polymerase Chain Reaction (PCR) – “Polymeraskedjereaktion (PCR)”

Polymeraskedjereaktion en teknik som tillåter produktion av multipla kopior av extremt små mängder av DNA-fragment med användning av DNA-polymeras och specifika primrar.

Polymorphism – “Polymorfism”

En polymorfism är en förändring i den genetiska koden (mutation) som har nått en större än 1% frekvens i en lokal eller global befolkning. I genetisk släktforskning, vi oftast använder den för att beskriva ryggrad gren definierar mutationer. Dessa är relaterade till haplogroups ryggraden.

Obs: Termerna polymorfism och mutation i denna mening inte hänvisa till något medicinskt.

Population – “Befolkning”

En population är en grupp människor som bebor ett geografiskt område eller delar ett gemensamt ursprung.

Population Bottleneck – “Flaskhalseffekten”

En flaskhalseffekten är när en population är kraftigt reducerad i storlek.

Primer – “Primer”

Primer en kort DNA-sekvens som användes i polymeraskedjereaktionen för att initiera DNA-syntes på en viss plats.

Protein – “Protein”

Protein den viktigaste byggstenen i våra celler. Var och en har en specifik funktion.

Principal Component Analysis (PCA) – “Principal Component Analysis (PCA)”

Huvudkomponentanalys är en matematisk metod som försöker att separera en blandad datamängd (här en genetisk profil) i en eller flera bidragande grupper. Det uppfanns av Karl Pearson 1901 och kallas ibland Karhunen-Loève trans eller korrekt ortogonala nedbrytning.

Q Arm – “Q Arm”

Q Arm är den längre av de två sidor (lång arm) av en kromosom.

Recombinational Loss of Heterozygosity (recLOH) – “Rekombinatoriska förlust av heterozygositet (recLOH)”

Rekombinatorisk förlust av heterozygositet (recLOH) är en process genom vilken en kopia av genetiska koden kopieras över andra. Resultatet är identiska värden. I genetisk släktforskning, är detta mest betydelse för Y-kromosomen. Palindrom STR (kort tandemupprepning) markörer kan kopieras över varandra.

Till exempel, kan DYS385 har a, b värden av 12,19 för en far. Hans son kan ha värden av 12,12. Detta är en enda recLOH händelse.

Recombination – “Genetisk rekombination”

Genetisk rekombination är blandningen av DNA på varje kromosom som du får från din mor och far. Olika kromosomer och olika delar av varje kromosom är mer eller mindre benägna att rekombinera i en enda generation.

Revised Cambridge Reference Sequence (rCRS) – “Reviderade Cambridge referenssekvens (rCRS)”

Den Reviderade Cambridge referanssekvens (rCRS) är den reviderade sekvens baserad på den första mtDNA sekvensen avslutar CRS (Cambridge referenssekvens). Används för att jämföra tester mot varnadra och som en norm nivå av ett ursprungligt mänskligt mtDNA.

Replication – “Replikation”

Se: DNA Replication

Restriction Enzyme – “Restriktionsenzym”

Restriktionsenzym ett protein som känner igen en viss sekvens av DNA och klipper DNA vid det stället.

Sephardic – “Sefarder”

Sefarder är den gren av den judiska befolkningen som bosatte sig i Spanien under den judiska diasporan.

Sequencing – “Sekvensering”

Se: DNA-sekvensering

Sex Chromosome – “Könskromosom”

Könskromosom X- eller Y-kromosomen. hanar normalt en X och en Y och honor har två Xs.

Short Tandem Repeat (STR) – “Kort tandemupprepning (STR)”

En kort DNA-mönster som upprepas i tandem. ATGC upprepades elva gånger skulle ge markören ett värde eller allel av 11.

Single Nucleotide Polymorphism (SNP) – “Single nucleotide polymorphism (SNP)”

En enda nukleotidpolymorfism (SNP) är en förändring i din DNA-kod vid en specifik punkt.

Sister Clade – “Syster grupp”

En syster grupp är en av två haplogrupper eller subgrupper som är på samma nivå på ett fylogenetiskt träd. För Y-kromosom forskning, är detta ibland en broder grupp.

Till exempel, på den maternella trädet, H6a och H6b är syster grupp.

Subclade – “Subgrupp”

En subgrupp är en gruppering i haplogroups av den mänskliga genetiska träd. Detta kan vara antingen Y-kromosomen träd eller den mitokondriella trädet. Subgrupper är mer specifika för en plats eller befolkningsgrupp än de stora grenarna (haplogrupper).

Surname – “Efternamn”

Ett efternamn eller efternamn traditionellt i många västeuropeiska länder gått ned från en far till sina barn.

Telomere – “Telomer”

En telomer är slutet av en DNA-kromosom. Var och en av våra autosomalt och könskromosomer har två telomerer.

Thymine – “Tymin”

Tymin “T” av de fyra baserna som utgör DNA. De andra baserna är adenin (A), cytosin (C), och guanin (G). Tymin alltid par med adenin.

Time to the Most Recent Common Ancestor (TMRCA) – “Tid till senaste gemensamma förfadern (TMRCA)”

Den tid eller antal generationer eftersom individer har delat en gemensam förfader. Eftersom mutationer uppträder slumpmässigt, är uppskattningen av TMRCA inte ett exakt antal (dvs sju generationer) utan snarare en sannolikhetsfördelning. Som information blir jämförelsen TMRCA mer en raffinerad uppskattning.

Transition – “Övergång”

En övergång är en typ av förändring i den genetiska koden (mutation). Exempel är A <-> G och C <-> T.

Transmission Event – “Transmissions händelse”

Överförings händelse av genetiskt material från en generation till nästa.

Transversion – “Transversion”

En transversion är en typ av förändring i den genetiska koden (mutation). Exempel är A <-> C och G <-> T.

Unique Event Polymorphism (UEP) – “Unik händelse Polymorphism (UEP)”

Unik händelse polymorfismer vanligen sällsynta mutationer som inträffar så sällan att de anses alla kommer från en enda, gemensam förfader.

Western Atlantic Modal Haplotype (WAMH) – “Western Atlantic modal haplotyp (WAMH)”

De vanligaste Y-DNA haplotyper som finns i Europas. Vanligaste Y-DNA haplogrupp, R-M269.

X Chromosome – “X-kromosomen”

En av de två könskromosomer, är X och Y. X-kromosomen arv från mor till barn. X är den könskromosom som är närvarande i båda könen, var för sig hos män och dubbelt hos kvinnor.

Y Chromosome – “Y-kromosom”

En av de två könskromosomer, X och Y. Y-kromosomen går från far till son. Kvinnor inte får det. Eftersom Y-kromosom förs vidare genom faderns linje, är det värdefullt för efternamn baserad släktstudier.

Y Chromosome Consortium (YCC) Tree – “Y-kromosom Consortium (YCC) träd”

En grafisk representation av de Y-DNA haplogroups enligt Y-kromosomen Consortium (YCC) klassificering. Haplogroup namn och stora klader är märkta och mutations namn ges tillsammans grenarna på träden.

Den nuvarande versionen av trädet är YCC2016.

En hemsida om mig och mina intressen. Bland annat släktforskning och körsång.